Projekty

Projekt "DČOV-TRŽEK - PD"

Projekt byl firmou VM Projekt consult s.r.o. , IČO: 09975217 úspěšně  dokončen. Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. 1. 2029, byli zastupitelé seznámeni s projektovou dokumentací.

Projektová dokumentace soustavy domovních čistíren odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti v obci Tržek. Systém DČOV  splňuje podmínky výzvy SFŽP ČR č. 7/2021 podporující výstavbu soustav DČOV do kapacity 50 ti EO.

15.3.2024 byl vydán Společný souhlas s provedením vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Městským úřadem Litomyšl, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem pro stavbu  DČOV -Tržek.

Dne 26.4.2024 Státní fond životního prostředí ČR oznámil, že na žádosti 1210700060 DČOV - Tržek došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu.

Faktura za zpracování PD ve výši 361.790 Kč byla uhrazena, již obdržená dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 250 000Kč byla vyúčtována.

Projekt je realizován za pomoci dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

 

II. Etapa výstavby vodovodu

Obec obdržela dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2022 ve výši 1.220.000,- Kč a proto můžeme pokračovat v rekonstrukci vodovodu. Celkové náklady druhé etapy jsou 2.608.109Kč.

 

Rekonstrukce vodovodního řadu je nyní ukončena, probíhá příprava dokumentace pro kolaudační řízení.

 

Projekt "Vodovod Tržek" je realizován za pomoci investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

 

I. Etapa výstavby vodovodu

 

Díky obdržené dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2021 ve výši 1.220.000,-Kč jsme mohli v říjnu 2021 začít s výstavbou vodovodu. Projekt byl rozdělen na dvě části, první je dokončena. Celkové náklady první etapy byly 2.449.678,88Kč. 

Nový vodovod je po ukončení I. etapy v celé části obce od přivaděče přes část „Na Kartouzích až po hasičskou zbrojnici. Proběhly tlakové zkoušky, desinfekce řadu a laboratorní rozbor vody z nového řadu, vše je v pořádku. Postupně byly přepojeny jednotlivé domovní přípojky. 

Druhou etapu zahájíme, budeme-li úspěšní s žádostí o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022.

 

Projekt "Vodovod Tržek" je realizován za pomoci investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

 

 

 

21. 12. 2020 - Projekt "Výsadba stromů v obci Tržek"

V říjnu 2019  Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu č. 9/2019  Výsadba stromů pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání č. 02/2020 dne 19. 2. 2020 o podání žádosti o podporu z tohoto dotačního programu.

Cílem projektu v Tržku je zejména zlepšení životního prostředí v obci, kultivace veřejného prostoru, vyrovnání teplotních extrémů, zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody.

Návrh výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na vybraných veřejných prostranstvích obce v souladu s podmínkami dotačního programu MŽP , výzvy č. 9/2019: výsadba stromů. byl zpracován arboristickou firmou ARBOUR GROUP s.r.o., Ing. Martinou Červinkovou a oborný posudek návrhu výsadby a doplňující doporučení pro realizaci akce zpracovala Ing. Hana Hanyšová, inženýr v oboru sadovnictví a krajinářství. Její posudek můžete najít zde: odborný posudek

Při výběru vhodných dřevin byl respektován požadavek na původní druhy stromů a kde to bylo vhodné, vybrali jsme kvetoucí stromy s jedlými plody, případně s plody poskytujícími potravu drobnému ptactvu našich zahrad.

Plochy pro výsadbu jsou označeny velkými písmeny A - K a zahrnují celkem 11 míst. Plocha I a plocha H bohužel nesplňují podmínky dotačního programu – výzvy č. 9/2019: výsadba stromů (nacházejí se dle územního plánu mimo zastavěné území obce) a proto bude tato výsadba řešena odděleně a bude financována z jiných zdrojů.

Na některých z vybraných lokalit stromy dříve rostly, ale již odumřely či byly pro jejich stáří a špatný zdravotní a bezpečnostní stav v minulosti odstraněny. Jinde sázíme z toho důvodu, že jsou zde stanovištně nevhodné stromy (smrky, zeravy), nebo stromy ve špatném zdravotním stavu a nová výsadba je tak postupně plynule nahradí. V některých lokalitách je nová výsadba doplněním již stávajícího porostu.

Přehled lokalit zde: mapa výsadeb

Všechny výpěstky námi sázených dřevin odpovídají ČSN 46 4902 a doplňující Normě Svazu školkařů ČR. výsadba a veškeré sadovnické práce byly provedeny podle normy ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 919 . Při rozvojové a udržovací péči o rostliny budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu a to SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

S využitím prostředků z dotace bylo pořízeno také vybavení pro zajištění závlahy - čerpadlo, nádrž a přívěsný vozík, protože výsadbu bude třeba v několika následujících letech vydatně zalévat.

16. 12. 2020 - Vodovod Tržek

II. část "Vodovod Tržek": výstavba

Bylo vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a již nabylo právní moci. Proběhlo výběrové řízení a podepsali jsme smouvu o dílo s vítěznou firmou Building Expert s.r.o.. Požádali jsme o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Termín zahájení výstavbu v dubnu 2021 je v ohrožení, neboť dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje bude vzhledem k situaci kolem pandemie schválena nejdříve koncem června 2021.

6. 2. 2020 - "Vodovod Tržek"

I. část: "Vodovod Tržek" - projektová dokumentace

Projekt byl firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl úspěšně  dokončen. Na zasedání zastupitelstav obce, které se konalo 29. 1. 2020, byli zastupitelé seznámeni s projektovou dokumentací „Vodovod Tržek“ . Faktura za zpracování PD ve výši 263 780 Kč byla uhrazena, již obdržená dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 180 000Kč byla vyúčtována.

Projekt byl realizován za pomoci investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

 

 

 

17. 4. 2019 - "Vodovod Tržek"

Koncem  roku 2018 byli zastupitelé obce upozorněni provozovatelem vodovodního řadu v obci, formou VHOS, a.s., na nepříznivý stav vodovodního potrubí. Důvodem je stáří vodovodu v kombinaci s použitými materiály (azbest, litina). Požádali jsme tedy o dotaci na projektovou dokumentaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“.

V současné době shromažďujeme informace o přípojkách a hlavním řadu stávajícího vodovodního potrubí pro projektanty z firmy KIP, spol. s r.o. Tato firma vzešla z výběrového řízení, které proběhlo na začátku letošního roku.

Vodovod povedeme převážně ve stávajících trasách. Budeme se snažit tam, kde vodovod prochází soukromými pozemky, najít vhodnou náhradní trasu po pozemcích obecních. Projektová dokumentace by měla být dokončena do konce letošního roku. Přípojky k jednotlivým domům budeme řešit individuálně s jejich majiteli.

V příštím roce chceme požádat o dotaci na rekonstrukci vodovodu. Pokud budeme úspěšní, práce na opravě zahájíme.

16. 12. 2020 - "Víceúčelový přístřešek" na hřišti u dráhy je zkolaudován

Byl vydán kolaudační souhlas pro užívání Víceúčelového přístřešku. Dokončení obložení kontejneru palubkami proběhne v první polovině roku 2021 a bude upravena vodoměrná šachta u přístřešku.

Podali jsme žádost o dotaci na vybavení areálu kolem přístřešku stoly a lavicemi pro posezení a několika fitness stroji pro cvičení dospělých. Pokud bude naše žádost úspěšná, pořídíme toto vybavení do konce roku 2021.

19. 4. 2019 - "Víceúčelový přístřešek" na hřišti u dráhy

Zázemí na hřišti u dráhy nám již dosloužilo. Zub času se na něm podepsal, a tak zastupitelé obce koncem loňského roku rozhodli o jeho zbourání. Firma Stavitelství Jokeš spol. s r.o. zpracovává projektovou dokumentaci. Bude vybudována zpevněná plocha (zámková dlažba), pro potřeby skladování materiálu (lavičky, mobilní vybavení sportoviště) a případně výdej občerstvení, bude sloužit uzamykatelný upravený lodní kontejner. Kontejner i plocha pro posezení před ním budou zastřešeny přístřeškem se sedlovou střechou, krytinu bude tvořit pálená taška.

Zpevněná plocha již bylya vybudována, k tomuto kroku nebylo třeba stavební povolení. Stavbu provedlaí firma PP-GROUP.cz s.r.o. 

V listpadu jsme  zakoupili a usadili na místo lodní kontejner, který přes zimu upravíme. Do konce letošního roku by měla být hotova projektová dokumentace na celou stavbu včetně stavebního povolení, a pokud se podaří získat dotaci, rádi bychom příští rok celé zázemí zastřešili.

16. 9. 2019 - "Chodník pro pěší - Tržek"

Hlavním cílem projektu je výstavba pěší komunikace v nepřehledném úseku silnice, díky které dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Tržek. Výstavbou bezbariérového chodníku dojde k napojení na již stávající bezbariérový chodník, a tím se zajistí bezpečnost chodců při dopravě na autobusovou zastávku, příjezdové a odjezdové místo do a z obce, na obecní úřad, dětské hřiště, knihovnu, vlakovou zastávku, atd. Dojde tak ke zpřístupnění veřejné dopravy v obci a zlepšení dopravní obslužnosti.

Realizace projektu byla dokončena 31.12.2019.

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií